Vilkår & Betingelser

1. PRÆAMBEL
1.1. Tjenesten leveres af Dots Connected ApS (i det følgende: "Udbyderen").

1.2. Enhver som anvender tjenesten (i det følgende: "Brugerne"), erklærer sig indforstået med følgende betingelser.

1.3. Betingelserne udgør en juridisk bindende aftale Udbyderen og Brugerne imellem (kollektivt benævnt: "Parterne").


2. HABILITET
2.1. Brugerne skal anføre korrekte oplysninger ved oprettelse, herunder navn og adresse - som anført i folkeregistret - samt kontaktoplysninger. Brugerkontoen er strengt personlig og må ikke udlånes til eller deles med andre. Det er Brugerens ansvar, at brugerprofilen er ajourført.

2.2. Tjenesten må alene anvendes til køb/salg mellem private, medmindre Brugeren forinden har indgået anden skriftlig aftale med Udbyderen.

2.3. For at benytte tjenesten, skal du videre være fyldt 15 år.

2.4. Erhvervsdrivende må ikke, uden forudgående skriftlig samtykke fra Udbyderen, anvende tjenesten som led i sin virksomhed. Brugerne må heller ikke anvende tjenesten til videresalg af varer fra egen butik, lager eller produktion.

2.5. Udbyderen betragter Brugeren som erhvervsdrivende, når:

2.5.1. der til brugeren er knyttet et CVR-nummer,

2.5.2. der til brugeren er knyttet en hjemmeside,

2.5.3. brugeren sælger større partier af samme vare, eller

2.5.4. brugeren kontinuerligt, i en periode, har sat ens eller lignende varer til salg.


3. PERSONDATA
3.1. Udbyderen er ansvarlig for Brugernes persondataoplysninger. For at undgå bedrageri, registreres Brugernes IP-adresser, til brug ved eventuelle politianmeldelser. Udbyderen beskytter Brugernes oplysninger vha. tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, såsom firewalls, kryptering, serveradgangskontrol, m.v.

3.2. Udbyderen videregiver ingen af Brugernes persondataoplysninger til tredjemand, medmindre det er påkrævet ved lov eller kendelse, eller til brug ved eventuel politianmeldelse.

3.3. Når du benytter tjenesten, giver du imidlertid automatisk samtykke til, at Udbyderen kan formidle kontaktoplysninger mellem købere og sælgere. Du giver endvidere samtykke til, at Udbyderen kan anvende isse oplysninger til statistiske beregninger - det vil ikke være muligt, i den forbindelse, at henføre oplysningerne til identificerbare personer. Oplysningerne benyttes også til tilpasning af vores indhold og reklamer, så de målrettes Brugernes interesser.

3.4. Udbyderen opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt iht. den til enhver tid gældende lovgivning.

3.5. Det er kun tilladt at anvende egne billeder i annoncerne, og det er ikke tilladt at henvise til andre hjemmesider, medmindre Brugeren har købt reklameplads. 

3.6. Når du benytter tjenesten, giver du samtykke til, at Udbyder kan tilføje vandmærker og mindre reklamer på annoncens billeder.

3.7. Udbyderen kan til enhver tid kræve en kopi af Brugernes identifikationspapirer til verifikationsformål.

3.8. Som Bruger, må du ikke videregive oplysninger omkring andre Brugere til tredjemand.

3.9. Med henblik på optimering anvender vi cookies. Det står Brugerne frit for at slette cookies via browserindstillinger.

3.10. Brugerne vil modtage Udbyderens nyhedsbrev. Udbyderen kan tillige anvende Brugernes mailadresser til at udsende relevant information.

3.11. Brugerne kan til enhver tid anmode om lukning af brugerkonti ved at kontakte Udbyderen. Det påhviler brugeren af afslutte eventuelle aktive annoncer forinden lukningen gennemføres.


4. GEBYRER
4.1. Det er gratis for private at anvende tjenesten.

4.2. Erhvervsdrivende vil blive opkrævet betaling for brug af tjenesten. Kontakt Udbyder for yderligere information.

4.3. Udbyderen forbeholder sig retten til at ændre Brugernes status fra privat til erhverv, såfremt Brugeren efter Udbyderens opfattelse anvender tjenesten som led i sin virksomhed.


5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
5.1. Brugerne anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og øvrige immaterielrettigheder, herunder tekst og beskrivelser i tjenesten ejes af Udbyder.

5.2. Disse må ikke distribueres eller anvendes af Brugerne, undtagen i den udstrækning som måtte være nødvendig for at gennemføre handler i tjenesten.

6. RETNINGSLINJER
6.1. I tillæg til nærværende betingelser, gælder der for Brugerne nogle retningslinjer.

6.2. Retningslinjerne kan læses på www.tingtilsalg.dk i informationsmenuen.


7. MISLIGHOLDELSE
7.1. Udbyder forbeholder sig ret til at slette eller deaktivere Brugere som mistænkes for at handle i strid med betingelserne eller de i pkt. 6 nævnte retningslinjer, dansk lovgivning eller god opførsel i øvrigt.

7.2. Finder Udbyder, at en privat Bruger har benyttet tjenesten som led i sin virksomhed, kan Udbyder opkræve betaling for erhvervsmæssig brug af tjenesten med bagudrettet effekt.

7.3. Udbyderen kan ikke garantere, at der til enhver tid vil være adgang til tjenesten. Tjenesten, eller enkelte services kan være utilgængelige af tekniske årsager, eller i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder. Udbyderen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle følger heraf, ligesom udbyderen ikke kan stilles til ansvar for tab af data, avance, indtægter, m.v. både generelt og som følge af force majeure.

8. HÆFTE
8.1. Udbyder formidler kontakt mellem Brugerne, men kan ikke drages til ansvar for fejl eller mangler ved det handlede, manglende betaling, eller lign.

8.2. Købelovens almindelige bestemmelser samt skatte- og afgiftsreglerne finder anvendelse.

8.3. Udbyder bestræber sig på helt at undgå fake- og spamprofiler, men kan ikke drages til ansvar for eventuel snyd. Enhver mistanke om sådan aktivitet bedes indberettet til Udbyder straks.

8.4. Mistanke om misbrug af din egen brugerprofil skal indberettes til Udbyder straks.
 

9. ÆNDRINGER
9.1. Udbyder forbeholder sig retten til, til enhver tid, at foretage ændringer i betingelser og retningslinjer.

9.2. Sådanne ændringer vil blive meddelt brugerne enten pr. e-mail, notifikation eller privatbesked.